جاذبه های توریستی

دریاچه استخوان روپکاند هند

دریاچه استخوان روپکاند هند

هر کجای هندوستان که قدم بگذارید با چیز عجیبی برخورد می کنید. از آثار تاریخی عجیب گرفته تا آثار طبیعی. همگی به نوعی جذاب و شگفت انگیزند. اگر نام تور هند را تور عجایب بگذارند هم چندان بیراه نبوده!