شرکت کانون اتومبیل رانی و جهانگردی در Top RESA فرانسه

شرکت کانون اتومبیل رانی و جهانگردی در Top RESA فرانسه

نمایشگاه بازار گردشگری، تاپ ریزای فرانسه هر ساله فرصت های بسیاری را برای آژانس های مسافرتی و سایر صنایع وابسته به گردشگری فراهم می آورد تا نمایندگان آنها از نزدیک با هم ملاقات کنند و به گسترش همکاری ها بپردازند.